Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος & YAE

 
Η Διοίκηση της επιχείρησης θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας την Ποιότητα, την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Ασφάλεια και Υγεία του προσωπικού της, για την εξασφάλιση και διατήρηση του πελατειακού της δυναμικού, την προσέλκυση νέων πελατών και την καθιέρωση της στην αγορά, ως μία αξιόπιστη επιχείρηση στον τομέα της.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρία έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018, τα οποία και δεσμεύεται να τηρεί, με συνέπεια και γνώμονα την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας.

Η παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας, Περιβάλλοντος και ΥΑΕ της επιχείρησης μας, αποτελεί δέσμευση για συμμόρφωση με εθνικούς νόμους, κοινοτικές και κανονιστικές οδηγίες κλπ, τις απαιτήσεις των προτύπων και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.

Αφορά όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης μας, γνωστοποιείται και είναι διαθέσιμη τόσο εντός της επιχείρησης όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη όπως ενδείκνυται και εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των Αρχών και της Φιλοσοφίας του Συστήματος.

Η ευθύνη της υλοποίησης της παρούσας Πολιτικής σε συνδυασμό με την λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρίας, ανατίθεται στον Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης (ΥΣΔ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και συντήρηση του, με στόχο την συνεχή βελτίωση του.

Οι κύριοι σκοποί του Συστήματος Διαχείρισης της επιχείρησης, είναι :
  • Η πλήρης κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων του Πελάτη καθώς και η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων του.
  • Η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνοντας υπόψη σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις.
  • Η ταχύτητα και πληρότητα στην παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
  • Η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, όλων των εργαζομένων σε θέματα Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
  • Η συνεχής και συστηματική αναγνώριση και εκτίμηση όλων των πιθανών κινδύνων, που απορρέουν από την εκτέλεση των εργασιών (τακτικών και μη) καθώς και η μείωση και ο έλεγχος της επικινδυνότητας αυτών μέσω των εφαρμοζόμενων μέτρων, της λήψης διορθωτικών και προληπτικών μέτρων, της κατάλληλης οργάνωσης και της παροχής των απαιτούμενων πόρων.
  • Η αποφυγή κάθε φύσεως ατυχημάτων που έχουν επιπτώσεις στο Περιβάλλον & στην Υγεία και η πρόληψη ασθενειών και ατυχημάτων που σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο.
  • Η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του εργασιακού περιβάλλοντος μέσα από την βέλτιστη χρήση των φυσικών και ενεργειακών πόρων του Οργανισμού.

Από τους σκοπούς αυτούς, απορρέουν οι Στόχοι για το Σύστημα Διαχείρισης, οι οποίοι τίθενται από τη Διοίκηση της επιχείρησης, και παρακολουθούνται με ευθύνη του Υπευθύνου του Συστήματος Διαχείρισης. Η επιχείρηση δεσμεύεται για την διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων, για την επίτευξη αυτών των στόχων, που κάθε φορά τίθεται από αυτή.

Τα ποσοτικά και ποσοστιαία μεγέθη των στόχων αυτών καθώς και ο βαθμός επίτευξης τους, μαζί με την Πολιτική Ποιότητας, εξετάζονται και αξιολογούνται από την Διοίκηση, στα πλαίσια των προγραμματισμένων Ανασκοπήσεων, του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, με απώτερο σκοπό την συνεχή βελτίωσή του.

Η επιχείρηση μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση της Διοίκησης, στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας και γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) της επιχείρησης, προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ως παρεπόμενο της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και της συνεχούς επαύξησης της ποιότητας των παρεχομένων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών.


Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ